Visie op Fairtrade

Nederlandse versie | English version (down)

 

Visie Fair Trade van Tilingo-Nepra

 

Korte geschiedenis van Tilingo-Nepra

Tilingo-Nepra is sinds 1999 een door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels officieel erkende importeur voor de Wereldwinkels in Nederland. De pioniers van het bedrijf hebben hun wortels in de Vredesbeweging van de jaren tachtig en een nauwe betrokkenheid bij het opzetten van de Wereldwinkel Zevenaar.

 

De Fair Trade handel is voor het bedrijf de weg naar gelijkwaardigheid en eigenwaarde. Het met elkaar realiseren van leefbaar loon, onderwijs, gezondheidszorg en een inspirerende woonomgeving zijn de uitgangspunten geworden van ons handelen.

Onze eerste reis is een contact met Ghana dat ontstaan is tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de Wereldwinkel Zevenaar. De kennismaking met een continent en een land dat zich een weg baant in onafhankelijkheid. Sinds 1957 onder leiding van Nkruma een trotse natie die zich langs verschillende presidenten tot een van de meest toegankelijke landen van West-Afrika heeft ontwikkeld. Handel met ondersteuning aan straatkinderen. De aanvraag tot erkend importeur is de deur uit.

 

Een tweede stap dient zich aan op het moment dat wij contact maken met een importeur uit Nepal. De eerste reis naar Nepal wordt geboekt met de millenniumwisseling. De begroeting Namaste, de vele tempels, het krioelen van mens en verkeer, de woestheid van de natuur, de schoonheid van de zon op de Himalaya en de politiek instabiele situatie laten een land zien van veelkleurigheid. Onderhuids en in stilte speelt de traditie van de kasten in alles een belangrijke rol. Het wordt handel met ondersteuning aan mensen met lepra, ondersteuning in de gezondheidszorg, onderwijsmogelijkheden voor alle kinderen/jongeren en werkgelegenheid voor vrouwen die hiv besmet teruggekomen zijn.

 

In 2004 hebben we contact gelegd met een overkoepelende organisatie van vele kleine producenten op de Filippijnen. Op deze wijze biedt het arme mensen om met het extra opgebrachte geld vooruitgang te boeken qua leefomstandigheden, gezondheid en scholing. Handel en bestrijding van armoede gaan hier hand in hand.

Nieuwe ontwikkelingen via beurzen en markten brengen nieuwe contacten. Eco jute uit Bangladesh, Kisi steen uit Kenia en producten van glas uit Chili. Steeds vanuit een en dezelfde visie en met één en hetzelfde doel.

 

Visie en doel

Wij willen door de handel en de verkoop van onze producten en door de reizen die wij aanbieden, mensen en culturen met elkaar in contact brengen. Op deze wijze willen wij de kennis van elkaar en de ervaring met elkaar vergroten om samen te werken aan een leefbare samenleving met gelijkwaardigheid, gelijke kansen en een opbouwende samenwerking als het gaat om onderwijs, gezondheidszorg en leefmilieu.

 

Aanpak

Tilingo-Nepra maakt deel uit van Centrum Mondiaal te Culemborg. Vanuit deze locatie verkopen wij onze erkende Fair Trade producten. Keramiek en hout uit Ghana. Klankschalen, vilt/wol en thee uit Nepal. Recyclingproducten uit de Filippijnen. Steen producten uit Kenia, Eco jute tassen uit Bangladesh en glaswerk uit Chili.

Vier keer per jaar nemen we deel aan Handwerkbeurzen. Op deze manier brengen we niet alleen de wol en het vilt, maar ook de eindproducten van wol en vilt op de markt.

We zijn aanwezig op incidentele activiteiten zoals het Afrika festival van Hertme en de kerstmarkt van Deventer om onze Fair Trade producten onder de aandacht te brengen en te verkopen.

We verzorgen reizen naar Nepal voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de mensen achter de producten, het verhaal van nabij willen meemaken en zich willen laten inspireren door hun leefwijze, hun voeding, hun wijze van wonen, hun muziek, hun cultuur, hun religie en tradities.

 

De laatste drie jaar gaan we samen met een designer naar Nepal om de vraag vanuit hier en de daarbij behorende techniek voor daarover te brengen om zo met hun materialen en kundigheden nieuwe producten te ontwerpen.

 

Toekomst

Op deze weg gaan we verder. Steeds kijkend naar nieuwe ontwikkelingen die aangeboden worden door de Landelijke Vereniging Van Wereldwinkels in samenwerking met Retail Service Unit en wij houden wij ons op de hoogte van trends, kleuren en designs.

Regelmatig bezoeken wij beurzen hetzij om ons te laten informeren en inspireren, hetzij om te verkopen. Ons jaarlijkse bezoek aan de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland is een vast onderdeel van onze agenda.  We zijn actief met netwerken onder gelijk georiënteerden als het gaat om Fair Trade, Eco, duurzaam om zo onszelf en ons netwerk te inspireren. Uitbreiding van ons reisaanbod naar Kenia behoort tot de mogelijkheden. Ook verwachten wij binnenkort ‘Guaranteed member’ te worden van de Wereld Fair Trade Organisatie.

 

Tot slot

Wij hebben positieve verwachtingen van Centrum Mondiaal; een goede plek om Fair Trade onder de aandacht te brengen van de Wereldwinkels, de WAAR winkels en al die niet – wereldwinkels die inmiddels de weg naar Centrum Mondiaal hebben gevonden.

 

————————————————————————————————————————————————————

Vision document of Tilingo-Nepra

Brief history of Tilingo-Nepra                                                                                                                          

Tilingo-Nepra was a licensed importer by the Dutch Association for World Shops in the Netherlands since 1999. The pioneers of the company have their roots in the peace movement of the eighties and close involvement in setting up the Worldshop in Zevenaar, their hometown.

The Fair Trade market is for the company, the  road to equality and self-esteem. Realizing interconnecting living wage, education, health care and  an inspiring living environment have become the principles of our actions.

Our first trip was to a contact in Ghana that arose during the celebration of the 10th anniversary of the  Worldshop in Zevenaar. The introduction to a continent and a country that makes its way to independence. Since 1957, under the leadership of Nkruma a proud nation that has developed along several presidents as one of the most accessible countries in West Africa. Trade with support for street children. The application for recognition as an Fair trade importer is to the Daws

A second step presents itself at the moment that we have contact with an importer from Nepal. The first trip to Nepal is made with the millennium. The greeting Namaste, many temples, the many, many people and traffic, the wildness of nature, the beauty of the sun in the Himalayas and the politically unstable situation showed us  a country of variation. Subcutaneous and silently plays the tradition of the casts in his all importanty. It is trading with support to people with leprosy, support health care, educational opportunities for all children / young people and employment for women are affected by HIV.

We have made contact in 2004 with an umbrella organization of many small producers in the Philippines. In this way it provides poor people to book the extra money applied advances in terms of living conditions, health and education. Trade and poverty reduction go hand in hand.

New developments through exchanges and markets bring new contacts.  Kenya Kisi stone and  glass products from Chile. Always from the same vision and the same goals.

Vision and goal                                                                                                                                            

We want by trading of our products and the trips we offer to our cliënts, to connect people and cultures. In this way we hope to increase the knowledge and the experience with each other to work together for a livable society with equality, equal opportunities and constructive cooperation when it comes to education, health and environment.

Approach                                                                                                                                             

Tilingo-Nepra is part of Centre Mondiaal in Culemborg. From this location we sell our recognized Fair Trade products. Ceramics and wood from Ghana. Bowls, felt / wool and tea from Nepal.  Stone products from Kenya and glassware from Chile. Four times a year we take part in Crafts Fairs. By this way we don’t sell only wool and felt, but also the end products of wool and felt in the market.

We are present on incidental activities such as the Africa Festival Hertme and Christmas fairs to bring our Fair Trade products to the attention and sell.  We arrange  trips to Nepal for people who are curious about the people behind the products, their story, and who would like to experience and to be inspired by their lifestyle, their diet, their way of living, their music, their culture, their religion and traditions .

The last years we go to Nepal with a designer, to bring the demand  from the west, and  the associated technology for about designing as their materials and skills new products.

Future

In this way we continue. Always looking for new developments that are offered by the Dutch Association for World Shops in collaboration with Retail Service Unit and we we will keep us informed of trends, colors and designs.

We regularly attend  trade shows or to let us inform and inspire or to sell. Our annual visit to the New Year’s meeting of MVO Netherlands is an integral part of our agenda. We are actively networking among  like-wing  orientation when it comes to Fair Trade, Eco, durable so as to inspire ourselves and our network.

Finally

We have positive expectations Center Mondiaal  a good place to  bring Fair Trade products to the attention of the World Shops, the WAAR shops and all non – world shops which have already found their way to Centre Mondiaal.